Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Groot voor Klein: de eenmanszaak welke wordt geëxploiteerd door de natuurlijke persoon genaamd Renske Groot, drager van het KvK registratienummer 65200926.
b. de Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Groot voor Klein tot het leveren van diensten of producten.
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de Klant aan Groot voor Klein de opdracht geeft om een bepaalde dienst of product te leveren.
Algemene Voorwaarden
Versie 2018-1

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Groot voor Klein en de Klant, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
b. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant.

3. Totstandkoming Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de door de Klant verstrekte opdracht. De Klant kan deze opdracht zowel telefonisch, per email of op een andere wijze verstrekken.
b. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
c. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de Overeenkomst of bevestiging van de aanvaarding per email of op andere (elektronische) schriftelijke wijze.

4. Beëindiging van de Overeenkomst
a. Zowel De Klant als Groot voor Klein kunnen op elk ogenblik de Overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
b. Bij beëindiging van de Overeenkomst op initiatief van de Klant of in het geval van overmacht aan de zijde van Groot voor Klein, maakt Groot voor Klein haar eindstaat van kosten op, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, waarna aan de Klant een finale factuur zal worden verstrekt.
c. Bij beëindiging door de Klant mag Groot voor Klein misgelopen inkomsten doordat een specifieke tijdstip was gereserveerd voor de Klant in rekening brengen.
d. Gedane (aan)betalingen zullen niet worden gerestitueerd.

5. Uitvoering Overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt door Groot voor Klein naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht uitgevoerd.
b. De uit de Overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Groot voor Klein aan de Klant. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant, tenzij expliciet tussen de Klant en Groot voor Klein is afgesproken dat de dienst aan een ander dan de Klant wordt geleverd.
c. Indien het naar het oordeel van Groot voor Klein in het belang is van een goede nakoming van de Overeenkomst, heeft Groot voor Klein het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
d. De Overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Groot voor Klein in, en is geen resultaatsverbintenis. Zelfs wanneer expliciet in de Overeenkomst van opdracht een resultaat overeen is gekomen, houdt de verplichting van Groot voor Klein slechts in dat zij zich voldoende moet inspannen dit resultaat te bereiken.

6. Verplichtingen de Klant
a. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarom Groot voor Klein verzoekt, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Groot voor Klein worden verstrekt.
b. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groot voor Klein zijn verstrekt, heeft Groot voor Klein het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

7. Betaling
a. Voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht is de Klant gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen, vermeerderd met verschotten (zoals reiskosten) en onvoorziene kosten die redelijkerwijs voor rekening van de Klant dienen te komen.
b. Indien Groot voor Klein recent eerder werkzaamheden voor de Klant heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
c. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
d. Groot voor Klein is steeds gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Groot voor Klein en de Klant worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de Klant daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast.
e. Indien de hoogte van het honorarium niet expliciet door partijen wordt overeengekomen dient als redelijke uurtarief in de zin van artikel 7:405 BW te gelden een bedrag van €150 incl. btw. Dit is tevens het op de gebruikelijke wijze berekende loon in de zin van voornoemd artikel.
f. Betalingen van declaraties dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of op de factuur is aangegeven.
g. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer, of middels de daartoe verstrekte betaallink.
h. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
i. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
j. Indien de Klant niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling.
k. Betalingsregelingen dienen stipt door de Klant te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag per direct opeisbaar wordt.
l. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de verplichtingen van de Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

8. Prijzen
a. Alle prijzen die Groot voor Klein hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
b. Alle prijzen die Groot voor Klein hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Groot voor Klein te allen tijde wijzigen.
c. Verhogingen van de kostprijzen van producten of diensten, die Groot voor Klein niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
d. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
e. Groot voor Klein heeft het recht de prijzen te allen tijde aan te passen.

9. Verzuim
a. Indien de Klant in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Groot voor Klein na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, e.e.a. conform de bepalingen krachtens de Wet Buitengerechtelijke incassokosten.
b. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Groot voor Klein zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en).
c. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Groot voor Klein naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht haar werkzaamheden of daartoe gemaakte reserveringen ten behoeve van de Klant op de schorten.

10. Aansprakelijkheid
a. Groot voor Klein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. Groot voor Klein is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de Klant voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van de Klant om tot tijdige betaling van de declaraties van Groot voor Klein over te gaan.
c. Groot voor Klein is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
d. Iedere aansprakelijkheid van Groot voor Klein voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Groot voor Klein te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
e. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de Klant aan Groot voor Klein is betaald, met een maximum van € 2.000,00.

11. Intellectueel Eigendom
Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Groot voor Klein geproduceerde adviezen, verslagen, foto’s, video’s, E-boeken, of andere auteursrechtelijke werken, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

12. Geheimhoudingsverplichting
a. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ter uitvoering van een zaak van elkaar of uit andere bron van elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
b. Door de Klant verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Groot voor Klein respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

13. Overig
a. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.